OPTEK GEN-DC

Category:

รายละเอียดเพิ่มเติม

WIRELESS AND OUTDOOR

GEN-DC

FEATURES

  • Magnetic Door Contact
  • ใช้ Battery ชนิด CR2 Lithium battery
  • ใช้ติดตั้งบริเวณประตู หรือหน้าต่าง
  • ใช้สำหรับติดตั้งภายในอาคาร
  • มีระบบป้องกันการปิดบัง หรือเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ (TAMPER PROTECTION)
  • แจ้งเตือนไปที่ Controller เมื่อมีการเปิด ปิด ประตู Controller ดัง , Siren ดัง และแจ้งเตื่อนไปที่ App Genio